An English version is further down on this page.

Nu är jag färdig med min ullsjal.. En söt sjal som jag kallar HjärterEster efter någon som betyder väldigt väldigt mycket för mig, mitt äldsta barnbarn.  Om man tittar på sjalen så består mönstret av hjärtan som bildar en blomma. Det finns ytterligare 2 mönster i den beroende på var man fäster ögat. En stjärna och något annat mysko. Roligt grej det där, när ögat blir lurat ! Jag är jättenöjd med sjalen och tycker den blev riktigt fin.

Jag har stickat med Ullcentrum Ölands 2 trådiga garn som jag rekommenderar till sjalen. Det är ett mycket bra, fint, prisvärt 100% svenskt ullgarn med många färger att välja på.Jag har skaffat mej 3 härvor av båda färgerna (varje härva innehåller 100 gram garn). Jag fick ca 50 gr över av det vita garnet och 5 gram över av det rosa. Sjalen matter 95 x 195 cm.

Här kan man köpa garnet: http://www.ullcentrum.com/ullgarn/

Mönster och diagram här nedan.

Vid eventuella fel i beskrivning: Kontakta mej så jag kan rätta till, här: susanneljung@outlook.com

Rundstickor 3,5 till just det garnet jag använt Ullcentrums Ölands 2 trådiga ullgarn. Tar man annat garn så får man ta stickstorlek utefter det

Sjalen stickas i slätstickning. Lägg upp 7 maskor med bottenfärgen. Sticka 1 varv.

Öka sedan 1 maska innanför yttersta maskan i vardera sida av sjalen VARJE/ALLA VARV sjalen ut.

Man kan även dra ihop och sticka på rundsticka. Då behöver man 6 klippmaskor.

Sticka 5 varv. På 6:e varvet börjar man sticka mönster enligt diagram. Centrera över spetsen på sjalen (för att få en snygg baksida, sno garnen om varandra på baksidan då det behövs var 3-4 maska. Då slipper man för långa löptrådar/flotteringar)

Fortsätt att sticka efter diagrammet tills sjalen är färdig utefter eget önskat mått. Sticka 5 varv utan mönster efter sista mönsterbården.

Överkanten på sjalen (den övre delen av kantbården) Fortsätt med bottenfärgen eller bryt av med mönsterfärgen. Det väljer man själv vilket man tycker passar bäst. Sticka efter mönsterdigrammet för mönsterbård. Fortsätt göra ökningarna i hörnen som du gjorde på sjalen.

När diagrammet är färdigstickat, stickas ett varv av mönsterbårdens mönsterfärg.

Sticka 1 varv som blir avigt på rätsidan. Sticka diagrammet på insidan, fast nu tvärtom med färgerna.

OBS! Nu ska man minska på samma sätt som man har ökat tidigare, alltså 1 maska i varje sida av sjalen. Maska av.

Plocka upp en maska i varje maska utefter de 2 övriga sidorna av sjalen men i ar 10.e maska hämtar du 1 extra maska. Sticka utefter diagrammet för mönsterbård så som du gjorde på kantbården upptill på sjalen. Öka en maska på båda sidorna av sjalspetsen och i varje sida och på insidan minskar man på samma sätt. Jag har valt att sticka insidan på sjalkanten enfärgad med mönsterfärgen. Maska av.

Vik och sy fast bården runt sjalen.

English description:

I have knitted this shawl with Ullcentrum Öland 2 wire yarn that I recommend to wrap. It is a very good and affordable 100% Swedish wool yarn with many colors to choose on.I have bought 3 skeins of both colors (each skein contains 100 grams of yarn). I got about 50 grams of the white yarn and 5 grams of the pink. Wrap matter 95 x 195 cm.

Here you can buy this yarn: http://www.ullcentrum.com/ullgarn/

At the wrong in my description or the English text: Please contact me so I can correct, here: susanneljung@outlook.com

Round Needles 3,5 to that particular yarn I recommended above. Taking another yarn, you get to stick the size along the

The shawl is knitted in stockinette stitch.
Cast on 7 stitches with the base color. Knit 1 row.

Then increase 1 stitch inside the outermost stitch in each side of shawl ANY / ALL ROW shawl out.

If you choose to knit around on circular needle. Then you need to cut six stitches.

Work 5 rows. On the sixth row, begin to knit pattern according to diagram. Center the middle of the diagram of the tip of shawl To get a nice back, twist the yarns each other on the back when needed was 3-4 stitch. Then you avoid the long loose floats.

Continue to work for the chart until the shawl is completed along its own desired measure. Work 5 laps without patterns after the last pattern border.

The top edge of shawl (the upper edge of the border): Continue with the base color or switch the color pattern. You choose yourself which you think fits best. Knit for mönsterdigrammet pattern border. Continue making increases in the corners like you did on the shawl.

When the chart is finished, knit one turn of the pattern border pattern color.

Knit 1 row purl that become purl on the right side. Knit the diagram on the inside, but now the other way around with the colors.

NOTE! Now you should reduce the same as it has grown in the past, then 1 st in each side of shawl. Cast off.

Pick up one stitch in every stitch along the other two sides of the shawl but in 10th stitch, you pick up one extra stitch. Continue along the chart pattern border as you did on kantbården top of the shawl. Increase one stitch on both sides of the wrap tip and each side and on the inside reduces the same. I have chosen to stand inside the shawl edge solid color pattern color. Cast off.

Fold and sew border round the shawl.